Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 

De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. 

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken zonder gegronde reden is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons. 

Artikel 5

Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering.

Artikel 6

De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald zijn. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

Artikel 7

De verzekeringsmakelaar beroepsaansprakelijkheid is Allainz, Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Het kantoor is verzekerd onder het polisnummer ZCN400066453

Artikel 8

De beëdigd landmeter-experten binnen het kantoor zijn ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.